2023 онд хээлтүүлэгч малыг бруцеллёз өвчний тандалтын ажлыг зохион байгуулав.

Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын даргын 2023 оны А/98 дугаар тушаалаар баталсан төлөвлөгөө, УМЭАЦТөв лабораторитой байгуулсан гэрээний дагуу Бруцеллёз өвчний тандалт шинжилгээнд хээлтүүлэгч малаас цусны дээж авах ажилд Мал эмнэлгийн газрын лабораторийн эмч нар сумдын тасаг, ААН-тэй хамтран ажиллаж байна.

375763222_728178252655357_8916364829746612301_n.jpg

375748483_728176449322204_2744502399638919169_n.jpg