СУЛ АЖЛЫН БАЙРАНД ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ИРГЭНИЙГ ШИЛЖИН АЖИЛЛУУЛАХ ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллах сул орон тооны зарыг мэдээллэж байна.

393015497_754051600068022_5245549436629007987_n.jpg

391632358_754051613401354_690968087339340873_n.jpg