Үйл ажиллагааны ил тод байдал

  • Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчдэд бүрдүүлэх баримт материал.https://legalinfo.mn/mn/detail/13026

  • Хүнсний аюулгүй байдал мал эмнэлгийн лабораторид дээжийг хэрхэн өгөх. Энд дарж үзнэ үү

  • Малын гоц халдварт, халдварт өвчний үед хэрхэн мэдээллэх урьдчилан сэргийлэх https://legalinfo.mn/mn/detail/13026

  • Малчдын тэтгэвэр тогтоолгох болон малын өвчлөл вакцинжуулалтын талаар архиваас мэдээлэл авах

2021/11/01